TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Thông báo Kế hoạch dịch chuyển domail sinh viên

Nhà trường thông báo tới toàn thể cựu sinh viên về kế hoạch dịch chuyển domail sinh viên, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung chuyển đổi

Chuyển đổi domain do nhà trường thay đổi tên tiếng Anh thành: Hanoi University of Public Health, cụ thể:

Domain cũ: @student.hsph.edu.vn

Domain mới: @studenthuph.edu.vn

Ví dụ sinh viên có địa chỉ email hiện tại: bph15nha@student.hsph.edu.vn

Sẽ được đổi thành: bph15nha@studenthuph.edu.vn

Mật khẩu sẽ được giữ nguyên

Dãy ký tự phía trước chữ @ giữ nguyên.

Ví dụ group: BPH15@student.hsph.edu.vn

Sẽ được đổi thành: BPH15@studenthuph.edu.vn

2. Thời gian chuyển đổi

Thời gian đổi domain: 2 ngày 5 -6 /11/2016 (Phòng CNTT chuyển đổi)

Bắt đầu từ ngày 7/11/2016 toàn bộ email sinh viên và các group sẽ chuyển sang địa chỉ mới có domain: @studenthuph.edu.vn

Tuy nhiên tất cả các email gửi đến địa chỉ cũ  vẫn được hệ thống tự động chuyển về địa chỉ mới trong vòng 12 tháng kể từ ngày chuyển đổi.

3. Sinh viên cần thực hiện:

Thông báo cho bạn bè và cựu sinh viên biết về việc chuyển đổi này

Bắt đầu từ ngày 7/11/2016 login và sử dụng địa chỉ email mới có domain: @studenthuph.edu.vn

Nên backup những email quan trọng ra ngoài phòng trường hợp rủi ro mất dữ liệu trong khi chuyển đổi.

4. Hỗ trợ kỹ thuật:

CN. Trần Huy Tấn, Phòng CNTT, địa chỉ phòng A 317 tòa nhà Hiệu Bộ, đt: 62662350, email: tht1@huph.edu.vn.

THÔNG BÁO EMAIL MỚI CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:  ctsv@huph.edu.vn