TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cơ hội việc làm tại Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam - 24.02.2017

Nhà trường gửi tới các bạn CSV thông tin cơ hội việc làm đến từ Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam.

Chi tiết như sau:

1. 01 ADP Manager/ Trưởng CTPTV 
Work base: Tran Yen ADP, Yen Bai province 
Deadline for application: 07 March 2017 
For detailed Job advertisement, Job description please find on WV Vietnam's career page/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-adp-manager-tran-yen-yen-bai/6920 

2.  01 Bookkeeper / Kế toán

Work base: Luc Yen ADP, Yen Bai Provine 
Deadline for application:07 March 2017 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link: 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/finance/wvv-adp-bookkeeper-luc-yen-adp/6280
3.  01 Temporary Development Facilitator/ Nhân viên phát triển vùng (hợp đồng dưới 12 tháng) 
Work base: Yen Binh ADP, Yen Bai Provine 
Deadline for application: 07 March 20177 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link: 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-temporary-development-facilitator-yen-binh-adp/6660 

4. 01  Development Facilitator/ Nhân viên phát triển vùng

Work base: Yen Binh ADP, Yen Bai Provine 
Deadline for application: 07 March 20177 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link: 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitator-yen-binh-adp/6919 

Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính. 

WVIV là một tổ chực nhân đạo Cơ Đốc quốc tế hoạt động thông qua các chương trình phát triển mang tính chất biến cải và cứu trợ khẩn cấp với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, hoặc người bị thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em ở Việt Nam.
 
Walking in Sabina's Shoes | World Vision: https://www.youtube.com/watch?v=-bEtqZoD4V4