TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Chúc mừng năm mới 2018