TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Liên hệ

Chủ tịch BCH Hội CHV-SV:

TS. Trần Đại Quang,

ĐT: 0932299677,

E-mail: trandaiquang1984@gmail.com  

hoặc 

Chuyên viên phòng Công tác sinh viên - phụ trách công tác quản lý cựu sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng:

CN. Trần Thị Thanh

ĐT: 0986 810 131,

Email: ttt2@huph.edu.vn