TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Ban chấp hành Hội HV-SV

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

(Kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-ĐHYTCC ngày 05/11/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Y tế công cộng)

TT Họ và tên Chức
danh
Lớp Số ĐT Email Cơ quan công tác
1 Trần Đại Quang Chủ tịch CNCQ 1 0932299677 daiquang_nihe@yahoo.com Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế
2 Đỗ Mạnh Hùng Phó
Chủ tịch
Thạc sỹ YTCC 9 0913304075 hungdm.nip@gmail.com BV Nhi Trung ương
3 Trần Thị Minh Phượng Phó
Chủ tịch
Thạc sỹ QLBV 3 0974569999 ttmphuong99@yahoo.com.vn Trung tâm Y tế Quận Ba Đình, Hà Nội
4 Lê Văn Giang Phó
Chủ tịch
Tiến sĩ năm 2015 0912000179 levangiangfda@yahoo.com Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế
5 Đỗ Anh Chính Phó
Chủ tịch
CN
VHVL 5
0948333571 anhchinhcmp1@gmail.com Trung tâm YTDP Thành phố Hà Nội
6 Dương Minh Đức Ủy viên CNCQ 2 0983318912 dmd@huph.edu.vn Trường Đại học Y tế công cộng
7 Đoàn Tuấn Anh Ủy viên CKI 25 0912120508 dtanh68@gmail.com TTYT Thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh 
8 Nguyễn Linh Chi Ủy viên CKI 29 0912018920 linhchipct@gmail.com TT Truyền thông GDSK tỉnh Yên Bái
9 Đặng Lê Trí Ủy viên CNCQ 7 0973029036 tridangle@gmail.com Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế
10 Nguyễn Đắc Chính Ủy viên CNCQ 9 0975628977 ndchinhytcc@gmail.com Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai
11 Trần Quang Thông Ủy viên Thạc sĩ YTCC8 0983190964 thongvss@gmail.com Thanh tra - Bộ Y tế
12 Phan Thanh Hòa Ủy viên Thạc sỹ YTCC 13 0918973520 hoadongthap@gmail.com Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
13 Nguyễn Xuân Tình Ủy viên Thạc sỹ QLBV 4 0978999599 tinhsytbg72@gmail.com Sở Y tế Bắc Giang
14 Đồng Thị Minh Thư Ủy viên CN
VHVL 6
0917620181 thaothudb@gmail.com Trung tâm YTDP tỉnh Điện Biên
15 Phạm Hồ Dũng Ủy viên CKI 31 0916100770 dunghopham@gmail.com Trung tâm YTDP tỉnh Nam Định