TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế

Nhà trường gửi các bạn CSV Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2018-2020).

Chi tiết mời xem link kèm theo tại (Đây)